aptiquiz Saturday, 28 May, 2022

Vice Presidents of India

 

 

    Name

 

     Year

 

    Dr.S.Radhakrishnan

 

    1952-1962

 

    Dr.Zakir Hussain

 

    1962-1967

 

    V.V.Giri

 

    1967-1969

 

   Gopal Swaroop Pathak

 

    1969-1974

 

   B.D.Jatti

 

    1974-1979

 

   Justice Md.Hidayatullah

 

    1979-1984

 

   R.Venkataraman

 

    1984-1987

 

   Dr.Shankar Dayal Sharma

 

    1987-1982

 

   K.R.Narayaana

 

    1992-1997

 

    Krishanakant 

 

   1997-2002

 

   Bhairon Singh Shekhawat 

 

    2002-2007

 

    Md.Hamid Ansari

 

   11/8/2017-11/8/2017

 

   Md.Venkaiya Naidu

 

    11/8/2017--Incumbent